Статут ОЛ


Strona główna Organizacja Statut ZŁ


pdf2017
→ Statut Zjednoczenia Łemków

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

ZJEDNOCZENIE ŁEMKÓW, zwane dalej Zjednoczeniem, jest społecznym, samorządnym stowarzyszeniem, zarejestrowanym na mocy ustawy z dnia 07. kwietnia 1989 r. i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Zjednoczenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych Zjednoczenia jest miasto GORLICE.
 3. Zjednoczenie używa pieczęci z napisem w języku polskim i ukraińskim.
 4. Zjednoczenie ma prawo prowadzić jednostki terenowe zwane Kołami, których obszarem działania mogą być wsie, gminy, miasta albo kilka miejscowości, oraz inne formy organizacyjne przewidziane przez Statut.
 5. Inne formy organizacyjne (sekcje, kluby, organizacje dziecięce, młodzieżowe, stowarzyszenia zawodowe, regionalne, artystyczne oraz inne organizacje i stowarzyszenia zainteresowań itp.) są składową częścią Zjednoczenia o ile nie posiadają własnej osobowości prawnej. Mogą one posiadać własne nazwy, z obowiązkowym zakończeniem: „.... Zjednoczenia Łemków” lub „ ... przy Zjednoczeniu Łemków”, struktury organizacyjne, władze, wewnętrzne statuty i regulaminy działania, które zatwierdza Zarząd Główny Zjednoczenia. Na Zjazd Delegatów Zjednoczenia organizacje te wybierają po trzech delegatów.
 6. Zjednoczenie może przystąpić na członka innej organizacji i towarzystw kulturalno-oświatowych i przyjmować na swego członka takie towarzystwa.
 7. Zjednoczenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi jednostkami kulturalno-oświatowymi w kraju i za granicą.
 8. Organem prasowym Zjednoczenia Łemków jest czasopismo „Watra”.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 3

Celami Zjednoczenia są w szczególności:

 1. Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki i języka ojczystego.
 2. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych istotnych dla społeczności łemkowskiej zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów społeczności łemkowskiej w relacjach z władzami Rzeczpospolitej Polskiej, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedstawicielami wszystkich krajów, w szczególności Unii Europejskiej i Ukrainy a także z organizacjami społecznymi, gospodarczymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów jak wyżej.
 4. Wspieranie strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy.
 5. Coroczne organizowanie Święta Kultury Łemkowskiej „Łemkowska Watra”.
 6. Otaczanie troską zabytków kultury łemkowskiej i miejsc pamięci w Polsce.
 7. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności:
  • udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze,
  • udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli,
  • zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne.
 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Popularyzowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 11. Organizowanie i zaspokajanie potrzeb młodzieży oraz upowszechnianie sportu masowego.
 12. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osób starszych, samotnych, poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy a także wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

§ 4

Zjednoczenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie spotkań kulturalnych jak: występy zespołów artystycznych, wieczorków literackich, przedstawień teatralnych, spotkań towarzyskich i zabaw tanecznych.
 2. Organizowanie kursów oświatowych, konferencji naukowo-metodycznych i spotkań dyskusyjnych.
 3. Inspirowanie nauki języka ukraińskiego w szkołach, gdzie zamieszkuje ludność łemkowska.
 4. Organizacja bibliotek, klubów, świetlic i czytelni.
 5. Prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
 6. Wydawanie okolicznościowych czasopism, periodyków a także materiałów reklamowych i repertuarowych. Wydawanie wydawnictw literackich, publicystycznych, opracowań popularno-naukowych i naukowych, wideokaset, kaset magnetofonowych, folderów itp.
 7. Prowadzenie działalności dochodowo-gospodarczej.
 8. Realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie spartakiad, rajdów, obozów o społecznym zasięgu ogólnopolskim.
 9. Nawiązywanie współpracy z odpowiednimi placówkami naukowymi w zakresie łemkoznawstwa.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa obowiązki

§ 5

 1. Członkowie dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Zjednoczenia może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat gotowa do realizacji celów statutowych.
 3. Nabycie członkostwa następuje po złożeniu deklaracji, przyjętej i zatwierdzonej na zebraniu Zarządu Koła. Kandydaci na członków Zjednoczenia, w przypadku odmowy przyjęcia do Zjednoczenia, mają prawo w ciągu 30 dni od zawiadomienia o tej decyzji odwołać się od niej do Walnego Zebrania Członków Koła, decyzja którego w tej sprawie jest ostateczna.
 4. Utrata członkostwa następuje:
  • na skutek zgonu członka Zjednoczenia Łemków,
  • po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zjednoczeniu,
  • przez skreślenie z listy członków uchwałą Walnego Zebrania Członków Koła,
  • na skutek wykluczenia ze Zjednoczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 5. Utrata członkostwa wskutek decyzji władz Zjednoczenia zachodzi z następujących przyczyn:
  • 1. a/ w przypadku skreślenia z listy członków przyczynami mogą być:
   • nieusprawiedliwione niewykonywanie lub odmowa wykonania statutowych obowiązków,
   • nieusprawiedliwione niepłacenie składek członkowskich przez okres trzech lat,
   • prawomocny wyrok sądowy,
  • 1. b/ decyzja o skreśleniu z listy członków zapada na Walnym Zebraniu członków Koła na wniosek Zarządu Koła, przy obecności przynajmniej 2/3 stanu członków Koła, zwykłą większością głosów.
  • 1. c/ o rewizję decyzji zainteresowana osoba może zwrócić się do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z listy członków Zjednoczenia. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.
  • 2. a/ W przypadku wykluczenia ze Zjednoczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przyczynami mogą być:
   • rażące naruszenie przez członka Zjednoczenia postanowień Statutu Zjednoczenia,
   • działania na szkodę Zjednoczenia,
   • niespołeczne lub niegodne i naganne postępowanie, w szczególności naganna postawa, którymi podważone zostało dobre imię i autorytet Zjednoczenia,
  • 2. b/ Orzeczenie o wykluczeniu ze Zjednoczenia lub innej karze lub oddaleniu skargi zapada na jawnym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego, zwołanego przez Przewodniczącego Sądu na wniosek:
   • członka Zjednoczenia,
   • zarządu Koła lub komisji Rewizyjnej Koła,
   • Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia i przy obecności 2/3 członków Sądu Koleżeńskiego, większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Sądu Koleżeńskiego.
  • 2. c/ Od prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zainteresowany może odwołać się do Zjazdu Delegatów Zjednoczenia.
  • 3. a/ Osoba wykluczona ze Zjednoczenia po upływie 36 miesięcy od daty prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub decyzji Zjazdu Delegatów Zjednoczenia może ponownie ubiegać się o przyjęcie do Zjednoczenia na zasadach ogólnych.
 6. Pełnoletnie osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą być członkami Zjednoczenia.
 7. Członkostwo honorowe Zjednoczenia, na wniosek Prezydium ZG nadaje Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju regionalnej kultury łemkowskiej lub ratowania i ochrony zabytków kultury i sztuki Łemkowszczyzny albo obrony praw ludności regionu łemkowskiego.
 8. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 9. Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny Zjednoczenia na wniosek Prezydium ZG, biorąc pod uwagę przyczyny sformułowane w § 5 pkt 5. ppkt 2. a/.
 10. Od postanowienia Zarządu Głównego Zjednoczenia wg punktu 9. przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia, do Sądu Koleżeńskiego a dalszą procedurą wg § 5 pkt 5. ppkt 2. c/.

§ 6

Członek Zjednoczenia ma prawo uczestniczyć w pełnej działalności statutowej, a to:

 1. brać udział w zgromadzeniach Zjednoczenia,
 2. zgłaszać kandydatów, wybierać i być wybieranym do jego władz,
 3. korzystać z majątku Zjednoczenia na zasadach ustalonych przez Władze Zjednoczenia.

§ 7

Członek Zjednoczenia obowiązany jest:

 1. przestrzegać postanowień Statutu,
 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
 3. przestrzegać norm etycznych współżycia społecznego,
 4. opłacać składki członkowskie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Koła.

ROZDZIAŁ IV
Władze Zjednoczenia

§ 8

Naczelnymi władzami Zjednoczenia są:

 1. Zjazd Delegatów, organizowany co trzy lata,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 9

 1. Najwyższą władzą Zjednoczenia jest Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Główny.
 2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 10

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

 1. Wybór Komisji Mandatowej stwierdzającej ważność Zjazdu, przy obecności przynajmniej 2/3 wybranych na Zjazd Delegatów.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
 3. Uchwalenie ordynacji wyborczej Zjazdu.
 4. Powoływanie komisji zjazdowych.
 5. Ocena działalności Zjednoczenia i jego władz na podstawie przedstawionych sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu i Prezydium Zarządu Głównego.
 6. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie zmian w Statucie Zjednoczenia.
 8. Uchwalanie dokumentów Zjazdu.
 9. Dysponowanie majątkiem Zjednoczenia.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zjednoczenia.

§ 11

Zjazd nadzwyczajny może być zwołany:

 1. Z inicjatywy Zarządu Głównego.
 2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Na wniosek 1/2 Zarządów kół reprezentujących nie mniej niż 1/2 liczby członków Zjednoczenia, w terminie dwóch miesięcy od daty wniosku; podejmuje decyzje w sprawach, w których został zwołany.

§ 12

O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się delegatów co najmniej na 14 dni przed datą zwołania Zjazdu.

§ 13

W Zjeździe Delegatów z głosem doradczym udział biorą:

 1. Członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani na delegatów.
 2. Zaproszeni goście.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 14

 1. Zarząd Główny składa się z 15÷19 osób i jest najwyższą władzą Zjednoczenia pomiędzy Zjazdami.
 2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Głównego przewodniczy najstarszy wiekiem członek wybranego Zarządu Głównego. Na tym posiedzeniu wybierani są:
  • najpierw przewodniczący Prezydium, a potem
  • członkowie Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Obradom Zarządu Głównego przewodniczy przewodniczący prezydium lub jego zastępca.
 4. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb nie mniej jednak niż dwa razy do roku.
 5. Zmian składu osobowego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej może dokonywać Zjazd Delegatów.
 6. Działalność Zarządu pozostaje prawomocna jeśli w jego składzie osobowym pozostaje co najmniej 2/3 wybranego przez Zjazd Delegatów składu osobowego.
 7. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 jego składu osobowego.
 8. W posiedzeniu Zarządu Głównego uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i redaktor naczelny organu prasowego Zjednoczenia Łemków.

§ 15

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Wybór członków prezydium Zarządu Głównego w składzie 7÷9 osób, w tym przewodniczącego prezydium.
 2. Ocena pracy prezydium.
 3. Realizacja uchwał Zjazdu.
 4. Zarządzanie majątkiem Zjednoczenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabyciu majątku Zjednoczenia.
 6. Podejmowanie uchwał o zbyciu majątku Zjednoczenia – większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 składu osobowego Zarządu.
 7. Ustalanie trybu wyboru delegatów na Zjazd.
 8. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 9. Uchwalanie planu pracy i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu rocznego Zjednoczenia.
 10. Zwoływanie Zjazdu zwyczajnego.
 11. Zwoływanie Zjazdu nadzwyczajnego na wniosek 2/3 członków Zarządu.
 12. Dokonywanie zmian w składzie osobowym prezydium Zarządu Głównego.
 13. Powoływanie redaktora naczelnego czasopisma „Watra”.
 14. Zatwierdzanie wnioskowanego przez redaktora naczelnego składu osobowego redakcji „Watry”.
 15. Ustanawianie odznaczeń i tytułów honorowych Zjednoczenia Łemków.
 16. Interpretowanie postanowień Statutu Zjednoczenia Łemków.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

§ 16

 1. Pracami Zjednoczenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego kieruje prezydium Zarządu Głównego.
 2. Członkowie prezydium spośród swego grona wybierają:
  • trzech zastępców przewodniczącego prezydium,
  • sekretarza prezydium,
  • skarbnika prezydium.
 3. Posiedzeniom prezydium przewodniczy przewodniczący prezydium lub jeden z zastępców przewodniczącego.
 4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców oraz sekretarza Prezydium Zjednoczenia. Uchwały w sprawach finansowych wymagają również skarbnika Prezydium Zjednoczenia.
 5. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 6. Bieżącą pracą pomiędzy posiedzeniami Prezydium kieruje przewodniczący albo - w jego nieobecności - pierwszy, lub ewentualnie drugi zastępca przewodniczącego Prezydium wraz z sekretarzem Prezydium Zjednoczenia.

§ 17

Do zakresu obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Zjednoczenia na zewnątrz oraz dokonywanie czynności prawnych w imieniu Zjednoczenia.
 2. Bieżące zarządzanie majątkiem Zjednoczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Powoływanie i odwoływanie kierowników komisji problemowych.
 4. Koordynowanie i nadzorowanie działalności Kół terenowych.
 5. Powoływanie Komitetu Organizacyjnego „WATRY – Święta Kultury Łemkowskiej”, nie później niż do końca stycznia danego roku oraz przyjmowanie rozliczenia materiałowo-finansowego od ustępującego Komitetu, w okresie dwóch miesięcy od zakończenia imprezy i przedstawianie jego wyników w sprawozdaniu rocznym.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu Głównego.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 18

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3÷5 osób wybranych przez Zjazd Delegatów.

 1. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący Komisji.

§ 19

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Zjednoczenia, jego zgodności ze Statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów oraz bieżącej kontroli działalności finansowo-gospodarczej Zjednoczenia, a w szczególności Zarządu Głównego.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Zjazdu o uchylenie uchwał Zarządu Głównego.
 3. Nadzorowanie i instruowanie komisji rewizyjnych Kół terenowych.
 4. Składanie sprawozdań na Zjeździe Delegatów, zgłaszanie wniosków oraz występowanie o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdań Zarządu Głównego, oraz o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Prezydium Zarządu Głównego.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 20

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3÷5 członków wybranych przez Zjazd Delegatów Zjednoczenia.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu wybrani członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego oraz jego zastępcę.

§ 21

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie zarzutów stawianych członkom Zjednoczenia w związku z ich działalnością, a zwłaszcza dotyczących naruszenia Statutu i obowiązków członka Zjednoczenia a także niegodnego postępowania.
 2. Rozstrzyganie sporów między członkami Zjednoczenia, w tym również między członkami władz Zjednoczenia, wynikłych z ich działalności.

§ 22

 1. Sąd Koleżeński może stosować następujące kary:
  • upomnienie;
  • naganę;
  • wykluczenie ze Zjednoczenia.
 2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są prawomocne, z tym że ukaranemu członkowi Zjednoczenia, a w szczególności osobie wykluczonej ze Zjednoczenia, przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego, a następnie do Zjazdu Delegatów o uchylenie tego orzeczenia.
 3. Zasady i tryb postępowania, tak przed Sądem Koleżeńskim jak i w pracy samego Sądu Koleżeńskiego, określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzony przez Zarząd główny Zjednoczenia.
 4. Do rozpatrzenia skargi przed Sądem Koleżeńskim i referowania jej na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego powołuje zespół dwóch członków Sądu do zapoznania się ze sprawą, którzy referują ją potem na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego, przy czym jeden z nich występuje jako rzecznik oskarżenia (pozywającego) a drugi jako rzecznik obwinianego (pozwanego).

ROZDZIAŁ V
Terenowe organy Zjednoczenia

§ 23

Podstawową jednostką organizacyjną Zjednoczenia jest Koło. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków.

 1. Walne Zebranie członków Koła.
 2. Zarząd Koła.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Walne Zebranie członków Koła może być:
  • zwyczajne;
  • sprawozdawczo-wyborcze;
  • nadzwyczajne.
 2. Zebranie zwyczajne zwoływane jest w miarę potrzeb przez Zarząd Koła, a sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata. Walne Zebranie zwyczajne członków Koła odbywać się może w dwóch terminach zwołania:
  • w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy stanu członków Koła,
  • w drugim terminie przy obecności mniej niż połowy stanu członków Koła.
  W tym terminie zwołania Walne Zebranie zwyczajne członków Koła może podejmować uchwały z uwzględnieniem wymogów sformułowanych w § 27.
 3. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane na wniosek:
  • 2/3 liczby członków Koła,
  • Komisji Rewizyjnej Koła,
  • Zarządu Głównego.
  Walne Zebranie nadzwyczajne członków Koła odbywa się na warunkach § 27.
 4. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybiera Zarząd Koła, składający się z 3÷5 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz delegatów na Zjazd w głosowaniu z zachowaniem warunków sformułowanych w § 27.
 5. W Kołach liczących powyżej 15 członków Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła wybiera komisję rewizyjną składającą się z trzech osób.
 6. Na pierwszym posiedzeniu wybrani członkowie komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 1. Bieżące kierowanie działalnością Koła.
 2. Realizacja uchwalonego planu pracy i wykonywanie uchwał i wytycznych władz zwierzchnich.
 3. Prowadzenie ewidencji członków Koła i zbieranie wpisowego oraz składek członkowskich.
 4. Reprezentowanie Koła i jego członków na zewnątrz.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna nadzoruje całokształt działalności organizacyjno-gospodarczej Koła, składa sprawozdania na zebraniu Koła ze swej działalności i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna występuje także z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Koła w przypadku niewłaściwej działalności Zarządu Koła.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła.
 4. W Kołach, w których nie powołuje się Komisji Rewizyjnej jej funkcję spełnia Walne Zebranie członków Koła i Główna Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ VI

§ 27

Zmianę liczebności i składu osobowego organów wybieralnych Zjednoczenia dokonują wyłącznie gremia powołujące je, w obecności 2/3 ich składu osobowego zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VII

§ 28

Majątek Zjednoczenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze składające się z:

 1. Składek członkowskich i wpisowego.
 2. Darowizn i fundacji.
 3. Wpływów z działalności gospodarczej i statutowej.
 4. Dochodów z majątku Zjednoczenia.
 5. Dotacji i zapisów.

§ 29

 1. Majątkiem Zjednoczenia zarządza Zarząd Główny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W sprawach finansowych i majątkowych pisma i umowy oraz inne dokumenty podpisują:
  • na szczeblu centralnym - przewodniczący względnie jego zastępca i skarbnik Prezydium Zjednoczenia lub sekretarz Zjednoczenia albo przewodniczący i jeden z jego zastępców.
  • na szczeblu Koła - przewodniczący względnie jego zastępca i sekretarz lub skarbnik.

§ 30

Fundusze Zjednoczenia przeznaczone są na cele statutowe.

ROZDZIAŁ VIII

§ 31

Statut Zjednoczenia uchwala i zmiany w nim wprowadza Zjazd Delegatów Zjednoczenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania - ważnie wybranych na Zjazd.

§ 32

Uchwała w sprawie rozwiązania Zjednoczenia z rozdysponowaniem majątku wymaga akceptacji dwóch Zjazdów Delegatów, zwołanych w odstępie 6 miesięcy.

 1. Uchwały obu Zjazdów zapadają większością 2/3 głosów obecnych przy udziale przynajmniej 3/4 ogólnej liczby ważnie wybranych na Zjazd delegatów.
 2. W razie dwukrotnego przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Zjednoczenia ziemia, budowle, budynki oraz infrastruktura przeznaczona dla potrzeb corocznej imprezy „Łemkowska Watra” przechodzą pod zarząd wybranej przez Zjazd Komisji Powierniczej.
 3. Komisja Powiernicza nie posiada prawa do podziału, sprzedaży i przekazywania komukolwiek ziemi, budowli, instalacji i innych urządzeń.
 4. Ziemia, zabudowania i instalacje w całości przechodzą pod zarząd i administrację Komisji Powierniczej. Mają one nadal służyć kulturalno-rekreacyjnym celom społeczności łemkowskiej.
 5. Działalność Komisji Powierniczej odbywać się będzie na podstawie Statutu i Instrukcji działania, zatwierdzonych przez Zjazd Delegatów Zjednoczenia.