Про нас


Strona główna Organizacja O nas


zl
Zjednoczenie Łemków to łemkowska organizacja społeczna, zarejestrowana 30 marca 1990 roku w Gorlicach, obejmująca swoim działaniem teren całej Polski.

Początki organizacji - dokumentacja archiwalna |PDF|


Celami Zjednoczenia Łemków są w wg Statutu:

 • krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki i języka ojczystego;
 • występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych istotnych dla społeczności łemkowskiej zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów społeczności łemkowskiej w relacjach z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedstawicielami wszystkich krajów, w szczególności Unii Europejskiej i Ukrainy a także z organizacjami społecznymi, gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej, krajów jak wyżej;
 • wspieranie strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy;
 • coroczne organizowanie święta kultury łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni.

Przy Zjednoczeniu Łemków działa Łemkowski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Łemkowski Pierścionek”.

Obecnie organizacja prowadzi intensywne działania na rzecz zwrotu mienia, które zostało odebrane Łemkom podczas Akcji "Wisła" w 1947 roku. Ponadto Zjednoczenie Łemków angażuje się w projekty integrujące młodzież łemkowską w ramach warsztatów filmowych, czego efektem są spoty promujące festiwal Łemkowska Watra w Zdyni.

Realizacja celów następuje przez:

 • organizowanie spotkań kulturalnych, takich jak: występy zespołów artystycznych, wieczorki literackie, przedstawienia teatralne, spotkania towarzyskie i zabawy taneczne;
 • organizowanie kursów oświatowych, konferencji naukowo-metodycznych i spotkań dyskusyjnych;
 • inspirowanie nauki języka mniejszości w szkołach w rejonach, gdzie zamieszkuje ludność łemkowska;
 • organizacja bibliotek, klubów, świetlic i czytelni;
 • prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań;
 • wydawanie okolicznościowych czasopism, periodyków, materiałów reklamowych i repertuarowych, wydawnictw literackich, publicystycznych, opracowań popularnonaukowych i naukowych, folderów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na statutową działalność;
 • organizowanie młodzieżowych obozów wypoczynkowych i rajdów turystycznych.