Zjednoczenie Łemków logo

Соціяльни медія як єдна з форм культивуваня традиції медже молодима лемками - Аннa Баняс

02.04.2017, 15:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

Media społecznościowe jako jedna z form kultywowania tradycji wśród młodych Łemków - Anna Banias

02.04.2017, 15:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice